پسین هرمزگان

تاریخ10دی تا16دی93

1-فاطمه نویدی

2-یاسمین امیری

3-سمیه کمالی

4-سیدهاشم هاشمی زاده

5-رضا شفیعی

6-غلام کریمی

7-علی رحیمی

8-ابوالفضل نیک بخش

9-صدیق زارعی

10-آمنه ترکی زاده