جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند. - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند.

امری که سرنوشت آحاد ملت در دست آن است، وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند.