نقاشی روی آب

Loading the player...

ابداع این نقاشی توسط فردی در کشور چین است که وی طرح های نقاشی خود را توسط مواد شیمیایی که با آب ترکیب شده اند تنها با یک قلم فلزی می آفریند

در این تکنیک قطرات رنگ به صورت دایره روی آب پخش می شود و همه طرح ها باید از این دایره شروع شود این نقاش به مدت یکسال برای پیدا کردن ترکیبات این ماده شیمیایی تحقیق کرده است