موسیقی کار

موسيقي دراستان هرمزگان علاوه برتاثير پذيري از اقليم ومراودات فرهنگي با ساير ملل و جوامع تحت تاثير كاروپيشه مردم هرمزگان بوده است. موسيقي هرمزگان انسان را به ياد دريا و دريانوردي ها مي اندازد و توصيفي از زندگي ماهيگير وتورش مي باشد. بعنوان مثال فرض كنيد ماهيگيري كه تورش به آب مي اندازد باريتم خاصي توردر دريا پهن مي شودو وقتي ماهي ها درتورحبس مي شوند ريتم بالا كشيدن تورتوسط ماهيگيرها(دريانوردها)ضرب آهنگ خاصي را بوجود مي­آورد و هنگامي كه تور بالاكشيده مي شود ماهيگيريها ترانه هاي بندري را زمزمه مي كنند. و در اثر زمزمه كردن اين ترانه ها سنگيني تور را حس نمي كنند. اين امر باعث شكل گيري نوعي موسيقي بنام "موسيقي كار" گرديده است. از اين موسيقي براي كاشت و برداشت محصولات, صيدماهي ,كشيدن تورماهي,رفتن لنج ها به سمت مقصد موردنظر استفاده مي شود .

البته موسيقي هايي كه درسراسراستان هرمزگان اجرا مي شود تفاوتهاي زيادي با هم دارند مثلاً موسيقي بستك با ميناب ازنظر آواها تفاوتهاي خاصي دارد و دركل موسيقي جنوب وشمال استان بايكديگر كاملاً متفاوت بوده و ازطرفي موسيقي برخي مناطق همچون ميناب وجاسك كه مارا به استان سيستان وبلوچستان هم مرزمي كند بدليل هم مرز بودن اين دوخطه, موسيقي آنها ااز يكديگر تاثيروتاثرمي پذيرند .

درشهرهايي همچون بندرعباس ,آلات موسيقي همان جفتي, عود ,دهل وكسر است كه ملودي ها را باجفتي و عود و با سازهاي كوبه اي هم كه هركدام جمله خاصي مي نوازند ,درمجموع ايجاد هارموني مي كنند .

موسيقي"رزيف" نوعي موسيقي سنتي است كه به آئين ها ومراسم مردمي برمي گردد كه درواقع نيايشي براي بازگشتن ماهيگيرها ازدريا براي  طلب روزي ازخداوند مي باشد. ازآنجا كه خانواده ماهيگيريها نگران بازگشت صيادشان هستندلب ساحل مي ايستند وتابازگشت شان شروع به رزيف خواني مي كنندكه بيشتر اين دعاها صلوات برمحمد وآل محمد است.