معرفی ویژه برنامه انتخابات

 

زمان پخش ویژه برنامه های انتخاباتی سیما

برگزین :جمعه ساعت 17:30  یکشنبه ساعت 19:10

 

 زمان پخش ویژه برنامه های انتخاباتی صدا

من به توان ما: سه شنبه ها ساعت 12:30

برگزین: یکشنبه و پنجشنبه ساعت 13:05