نمایشگر دسته ای مطالب

مراکز خدمات جامع سلامت فعال در نوروز

مراکز خدمات جامع سلامت فعال در نوروز


استان هرمزگان مراکز خدمات جامع سلامت شهری فعال در تعطیلات نوروز 1398

مشخصات مراکز خدمات جامع سلامت شهری فعال در تعطیلات نوروز 1398

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز جامع سلامت

تاریخ کشیک

نشانی مرکز

شماره تماس

1

بندرعباس

مرکز خدمات جامع سلامت تختی

28/12/1397  لغایت 16/01/1398

بلوار جمهوری اسلامی (کمربندی)، درخت سبز

32226654

2

بندرعباس

مرکز خدمات جامع سلامت توحید

28/12/1397  لغایت 16/01/1398

ابتدای شهرک توحید،

پشت پیتزا امین

33706373

3

بندرعباس

مرکز خدمات جامع سلامت اسلام اباد

28/12/1397  لغایت 16/01/1398

سه راه هتل هما،

روبروی تامین اجتماعی شعبه 1

33561603

 

* ساعت کار مراکز: صبح ها ساعت 7:30 تا 12:30 و  عصرها ساعت 16:30 تا 19:00

 

مراکز خدمات جامع سلامت روستایی فعال در تعطیلات نوروز 1398

مشخصات مراکز خدمات جامع سلامت روستایی فعال در تعطیلات نوروز 1398

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز جامع سلامت

تاریخ کشیک

نشانی مرکز

شماره تماس مسئول مرکز

1

بندرعباس

سرخون

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای سرخون

09378198893

2

بندرعباس

شمیل

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای شمیل

09385983026

3

بندرعباس

قطب اباد

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای قطب اباد

09119450266

4

بندرعباس

قلعه قاضی

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای قلعه قاضی

09176971179

5

بندرعباس

چاهو

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای چاهو

09176493740

6

بندرعباس

گنو

28/12/1397 لغایت 07/01/1398

 

روستای گنو

(مراجعین مرکز گنو، نیمه دوم در مرکز سرخون خدمات دریافت می کنند)

09131780712

7

بندرعباس

رضوان

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای رضوان

09132556754

8

بندرعباس

تازیان

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای تازیان

09133472304

9

بندرعباس

ایسین

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای ایسین

09179177062

10

بندرعباس

گچین

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای گچین

09123664538

11

بندرعباس

فین

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای فین

09127265816

12

بندرعباس

جزیره هرمز

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

جزیره هرمز

09368043643

13

بندرعباس

حسن لنگی

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای حسن لنگی

09179042418

14

بندرعباس

سیاهو

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای سیاهو

(مراجعین مرکز تلگردو، در این مرکز خدمات می گیرند)

09387023124

15

بندرعباس

تخت

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای تخت

(مراجعین مرکز چاهستان، در این مرکز خدمات می گیرند)

09309701009

16

بندرعباس

خونسرخ

28/12/1397 لغایت 07/01/1398

 

روستای خونسرخ

(مراجعین مرکز خونسرخ نیمه دوم در مرکز گچین خدمات دریافت می کنند)

09391364922

17

بندرعباس

چاه فعله

28/12/1397 لغایت 16/01/1398

 

روستای چاه فعله

(مراجعین مرکز پاقلاتان، در این مرکز خدمات می گیرند)

09135362940

 

* ساعت کار مراکز: صبح ها ساعت 7:30 تا 12:30 و  عصرها ساعت 16:30 تا 18:30

آدرس کوتاه :