قبرستان باسعیدو

 

قبرستان عده اي از دريانوردان و تجار انگليسي درساحل شمالي روستاي باسعيدوي قشم است كه ازاوايل حكومت قاجار تا اواخر قرن 19 حدود يك قرن دراين منطقه ساكن بودند. در زمان حكومت فتحعلي شاه قاجار انگليسي ها از دولت ايران اجازه خواستند تا نقطه اي براي توقف تجار و دريانوردان درنظر گرفته شود ، بعد ازكسب مجوز ، سواحل روستاي باسعيدو جزيره را برگزيدند واقدام به ساخت بناهايي ازجمله گمرك خانه – آب انبار، انبار آذوقه واجناس و كالاهاي تجاري – كليسا – اسكله و ساير تاسيسات كردند . و درهمين روستا قبرستاني بوجود آمد . انگليسي ها تا سال 1885 ميلادي در اين منطقه بسر بردند وسپس عده زيادي از آنها راهي هند وساير نقاط شدند.