جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

فرکانسهای شبکه های تلویزیونی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

فرکانسهای شبکه های تلویزیونی

فرکانس ماهواره ای شبکه

ماهواره

فرکانس

Sr

FEC

       arabsat   

12264

27500

3/4

 

شبكه هاي تلويزیوني

نام شهرستان

نام ایستگاه

شبکه

فرکانس/کانال دریافتی

 

 

 

 

 

 

شهرستان ابوموسی

 

 

 

 

ایستگاه ابوموسی

دیجیتال اول

کانال      58

دیجیتال دوم

کانال      63

اول

کانال      54

دوم

کانال      56

سوم

کانال      60

استانی

کانال      65

خبر

کانال      67

قرآن

کانال      69

ایستگاه تنب بزرگ

دیجیتال اول

کانال 66

دیجیتال دوم

کانال 68

اول

کانال 62

سوم

کانال 64

 

شهرستان

بندرخمیر

 

 

ایستگاه مخابراتی

دیجیتال اول

کانال 29

دیجیتال دوم

کانال 32

اول

کانال 23

سوم

کانال 36

 

 

شهرستان

بستک

 

 

 

بستک

دیجیتال اول

کانال 55

دیجیتال دوم

کانال 61

اول

کانال 39

دوم

کانال 45

سوم

کانال 51

استانی

کانال 57

   

نام شهرستان

نام ایستگاه

شبکه

فرکانس/کانال دریافتی

 

 

 

شهرستان

جاسک

 

 

 

 

جاسک

دیجیتال اول

کانال                    24

دیجیتال دوم

کانال                    29

اول

کانال                    64

دوم

کانال                    37

سوم

کانال                    57

استانی

کانال                    47

خبر

کانال                    51

شهرستان

بندرلنگه

-ایستگاه تلویزیونی

شهید فتوت(جناح)

-ایستگاه تلویزیونی

بندرلنگه

دیجیتال اول

کانال       51   وکانال       25

دیجیتال دوم

کانال                    32

سوم

کانال                    46

استانی

کانال                    36

شهرستان

پارسیان

 

ایستگاه

رحمان

دیجیتال اول

کانال                    62

دیجیتال دوم

کانال                    67

اول

کانال                    29

دوم

کانال                    35

سوم

کانال                    41

استانی

کانال                    56

شهرستان

رودان

 

ایستگاه سرجوئیه

دیجیتال اول

کانال                    42

دیجیتال دوم

کانال                    46

 

نام شهرستان

نام ایستگاه

شهرستان

فرکانس/کانال دریافتی

 

شهرستان بشاگرد

 

 

ایستگاه سردشت

دیجیتال اول

کانال              49

دیجیتال دوم

کانال              55

اول

کانال              25

دوم

کانال              28

سوم

کانال              31

استانی

کانال              37

 

ایستگاه گوهران

دیجیتال اول

کانال              33

دیجیتال دوم

کانال              39

اول

کانال              45

 

 

دوم

کانال              51

سوم

کانال              57

استانی

کانال              63