فجر ماندگار

از تاریخ93/11/12تا93/11/14

1-روح الله احمدی

2-خانم شیخی

3-حسین شهابی پور

4-علی احمدی

5-محمد جواد یوسف زاده

6-کیانا منصوری

7-علی شعبانی

8-شیما اکبری