ضرورت تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت : تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حق دل در نشست خبرنگاران افزود: این رویکرد موجب آسان سازی فرایند جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد و در نتیجه ، شتاب توسعه اقتصادی و صنعتی این مناطق می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت : جذب سرمایه گذار خارجی و فناوری های نوین یکی از رویکردهای اصلی ایجاد مناطق آزاد در کشور به شمار می رود و در صورت فعال شدن بانک های خارجی در منطقه آزاد قشم و جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی این جزیره به قطب تولید محصولات صادرات محور کشور تبدیل می شود .
حق دل افزود : حمایت بانک های خارجی از سرمایه گذاران با کارمزد بین المللی، یکی از مهمترین عوامل دلگرمی سرمایه گذاران برای تولید و ایجاد اشتغال ارزیابی می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم با اشاره به دستاوردهای مذاکرات هسته ای و لغو تحریم های غرب علیه ایران گفت: این دستاورد مهم باعث افزایش جاذبه های اقتصادی قشم برای سرمایه گذاران خارجی و اعلام آمادگی آنها برای حضور در فعالیت های اقتصادی و صنعتی این منطقه شده است.
حقدل با بیان اینکه از این فرصت می توان برای ایجاد صنایع مهم با فناوری های بالا استفاده کرد، افزود: تولید محصولات کشورهای اروپایی با قیمت پایین در منطقه آزاد قشم یکی از دستاوردهای تحقق این رویکرد به شمار می رود و می تواند قشم را به مرکز صادرات محصولات با نام های معروف و شناخته شده بین المللی به ویژه برای کشورهای آسیایی تبدیل کند.