Skip to Content

آگهی مزایده

آگهی تجدید مزایده

 

صداوسیمای مرکز خلیج فارس در نظر دارد حدود 200 تن انواع فلزات ضایعاتی مازاد بر نیاز خود موجود در ایستگاه تلویزیونی شهرستان جاسک واقع در کیلومتر 5 جاده جاسک –  میناب را به فروش برساند . متقاضیان  می توانند از تاریخ انتشار آگهی همه روزه به مدت 10 روز جهت بازدید مراجعه نمایند.

- داوطلبان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95/5/25 تا 95/6/3 در ساعات اداری به امور مالی صداوسیمای مرکز خلیج فارس واقع در بندرعباس بلوار امام خمینی(ره) مراجعه نمایند.

- لازم است شرکت کنندگان اسناد مزایده را برابر شرایط ذکرشده در بند ب ماده 16 قانون برگزاری معاملات دولتی ،پاکت الف" تضمین"، پاکت ب "شرایط مزایده" و پاکت ج "پیشنهاد قیمت" را لاک و مهر و در پاکتهای مجزا تحویل امور اداری نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده دویست میلیون ریال می باشد که باید به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی ارائه شود.

- بازگشایی پاکات مزایده 95/6/7 ساعت 10 صبح می باشد.

- پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

  تلفن تماس: 33652242-076 - 09177610925