زیر سرگ بالاشهر

ازتاریخ03دی تا10 دی ماه93

1-محمود اشرفی

2-خدیجه احمدی

3-علیرضادهقان

4-ملیکا بلدان

5-فرزانه بهرامی

6-سلمان مریدی زاده