زیر سرگ بالاشهر

از تاریخ 21آبان تا28 آبان

1- غلامرضا پرهیزگار

2- اسماعیل علیشاهی

3- کیومرث خانه زر

4- حسن سالار پور

5- شهلا قاسمی

6- فاطمه پژوهش