دوربین مخفی بیمار

در مقابل بیمارستان یک نفر بیماری را به رهگذران می سپارد و از آنها می خواهد مراقب او باشند و خودش می رود. مرد بیمار حرکات غیر عادی انجام می دهد. عکس العمل سوژه ها بسیار دیدنی است.

Loading the player...