خسارت 3 میلیارد ریالی تگرگ به خرمای بشاگرد

بارش تگرگ و باران 3 میلیارد ریال به خرمای بشاگرد خسارت وارد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت : به علت بارش تگرگ و باران فصلی درهفته گذشته 960 تن محصول خرما از بین رفته است.
احمدی افزود: سالانه 3هزارو 200تن خرما از 800هکتارنخلستان های بشاگرد برداشت می شود.
مضافتی ، کریته ، خنیزی ، هلیلی ، مرداسنگ و المهتری از مرغوب ترین خرماهای شهرستان بشاگرد است.
وی گفت:نبود بازار مناسب فروش ، صنایع بسته بندی وسردخانه ای از مهمترین مشکلات نخلداران بشاگرد است.