جریان ها وسازمانهای مذهبی – سیاسی ایران

نام کتاب : جریان ها وسازمانهای مذهبی – سیاسی ایران ، تالیف : رسول جعفریان ، ناشر : مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تعداد صفحات : 1004 صفحه، کتاب جریان ها و سازمانهای مذهبی - سیاسی ایران توسط رسول جعفریان تالیف شده . وی دراین کتاب جریانها و سازمانهای مذهبی – سیاسی ایران از زمان روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1320 تا 1357 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. رویکرد اصلی مولف تاریخی بوده نه جامعه شناسی ، در واقع دستمایه های اولیه مولف صرفا تاریخی بود و تلاش می کند بر اساس داده های تاریخی توسعه فعالیت های مذهبی را نشان  دهد .

نویسنده به مباحث از قبیل : بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست ، فعالیت های حوزوی از اواخر دهه سی تا انقلاب اسلامی سال 57 ، جریان های مذهبی  - سیاسی فعال  دهه چهل تا اوائل پنجاه و...  در قالب هفت فصل پرداخته است و در پایان از اسناد و تصاویر استفاده کرده است که می تواند مستند بودن کتاب را تائید کند .

بخشی از کتاب : طی سالهای مشروطه و پس از آن ، زمانی که انجمن های ملی مختلف در تهران و شهرستانها تشکیل گردید و پس از آنکه اندیشه حزب وتشکل در فرهنگ سیاسی این کشور پدید آمد ، چهره های مذهبی هم بتدریج برای سامان دادن به وضع مذهب و مقابله با لا مذهبی و بی دینی ، تشکل هایی پدید آورند . یکی از تشکل های اسلامی بسیار با اهمیت و فراگیر پس از شهریور بیست انجمن تبلیغات اسلامی بود که عطاءالله شهاب پور ( کرمانشاهی) آن را تاسیس کرد .