تک و دو تاریخ 94/09/27 تا94/10/14

نام برنامه : تک و دو تاریخ
  • خداداد پوردشت
  • رحمان دست پاک
  • سودابه برخورداری
  • دنیا دهقانی
  • سمیه ابراهیمی
  • فاطمه وحدانی
  • مهری امیری
  • مریم مولایی
  • نازنین رحیمی