ترکیب تابع if و and در اکسل

Loading the player...

در هنگام استفاده از توابع شرطی (مانند if)  به دفعات مجبور به بررسی چند شرط به صورت همزمان و با استفاده از عملگرهای منطقی AND  و یا OR  خواهیم شد. در اکسل نیز ، نظر به نیاز ما در استفاده از عملگرهای فوق الذکر ، این عملگرها به صورت توابعی پیاده سازی و در اختیار ما قرار گرفته اند، تا با استفاده از آن ها بتوانیم به آنچه مورد نظر داریم، دست یابیم.

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ