تابع DMAX و DMIN در اکسل

Loading the player...

تابع DMAX با توجه به شرط داده شده بزرگترین عدد را در جدول مشخص می کند.
تابع DMIN نیز مشابه تابع DMAX می باشد با این تفاوت که این تابع کمترین مقدار در یک محدوده یا جدول را مشخص می کند.
با یک مثال در این فیلم آموزشی با تابع DMAX بیشتر آشنا می شویم.