تابع Dcount و Dcounta در اکسل

Loading the player...

تابع DCount تعداد سلولهای عددی یک فیلد که با یک شرط خاص در یک جدول وجود دارد را بر می گرداند.

با یک مثال در فیلم آموزشی با این تابع بیشتر آشنا می شویم .