تابع DAVERAGE در اکسل

Loading the player...

در این تابع میانگین یک فیلد از رکوردهای جدول یا بانک اطلاعاتی را بر می گرداند. با یک مثال در این فیلم آموزشی با این تابع بیشتر آشنا می شویم.