تابع شرطی if در اکسل

Loading the player...

تابع شرطی یا منطقی یکی از توابع بسیار مفید در Excel است که به کمک آن می توانیم با توجه به برقرار بودن یا نبودن شرط تابع مقدار متناسب آن را در سلول قرار دهیم. این تابع در ساختن فرمولهای ترکیبی نقش مهمی دارد این فیلم نحوه استفاده از تابع IF آموزش داده شده است.