برداشت خر ما از نخلستان های بخش احمدی

از ابتدای فصل برداشت تا کنون 100 تن خرما از بخش احمدی برداشت شده است.
مسئول جهاد کشاورزی بخش احمدی گفت:پیش بینی می شود 6 هزار تن خرما از دو هزار هکتار نخلستان های بخش احمدی برداشت شود.
بلوچ افزود: خاسویی ،مرداسنگ، مضافتی، خنیزی، شاهنی، هلیلی، بردیوار نگار، خوشگنگ از ارقام کشت شده خرما در این شهر است.

وی گفت: خرمای برداشت شده پس از خریداری به سردخانه های شهرستان حاجی آباد واصفهان منتقل می شود.