بافت دستبند مردانه- طرح اژدها

 

 

Loading the player...

برای بافت این دستبند به سه رنگ قطیان نیاز داریم که رنگ این قیطانها بستگی به سلیقه شما دارد. از هر رنگ قیطان 2متر جدا کنید.  به یک عدد قفل کوچک نیز برای بستن دستبند نیاز خواهید داشت. ما در اینجا از قیطانهای آبی- سرمه ای و زرد استفاده کرده ایم.

قبل از شروع  باید با استفاده از شعله فندک دو سر قطیان های سرمه ای و آبی را به هم وصل کنید. بعد قیطان را به صورت نامساوی از وسط دولا کرده و از حلقه قفل رد کرده و آنها را از حلقه ی ایجاد شده رد کنید تا محکم شود. بعد دو سر قطیان که آزاد هست را از حلقه دوم قفل  دستبند رد کنید و به اندازه 19 سانتی متر و یا به اندازه دور مچ دستتان اندازه گرفته بین دو قفل فاصله بگذارید و بافت را شروع کنید .

اکنون چهار قیطان داریم که دو قیطانی که در وسط کار قرار دارند پایه کار بوده و بافت روی آنها انجام می شود. قیطان زرد را نیز مطابق تصویر بین قیطانهای آبی و سرمه ای محکم کنید. اکنون قیطان سمت چپ یا سرمه ای را از روی قیطان های وسط رد کرده و  یک حلقه ایجاد کنید و بعد قیطان سمت راست یا آبی رنگ را از روی قیطان سرمه ای و از زیر قیطان های پایه رد کرده و از حلقه ایجاد شده در سمت چپ بیرون بیاورید قبل از اینکه گره نیمه مربع را سفت کنید قیطان زرد را از روی کار به سمت پشت کار و از بین دو قیطان پایه عبور دهید و گره را سفت کنید .

برای ایجاد گره بعدی باید ابتدا قیطان زرد را به سمت راست هدایت کنید و بعد قیطان سرمه ای را از روی قیطان های وسط رد کرده و  یک حلقه ایجاد کنید و بعد قطیان آبی رنگ را از روی قیطان سرمه ای  و از زیر قیطان های پایه رد کرده و از حلقه ایجاد شده در سمت راست بیرون بیاورید و گره را سفت کنید حالا سرقیطان زرد که در زیر کار قرار گرفته را از بین دو قیطان پایه رد کرده و به سمت راست ببرید. در این مرحله مجددا قیطان سرمه ای را از روی قیطان زرد و قیطان های وسط رد کرده و  یک حلقه ایجاد کنید و بعد قیطان سمت راست یا آبی رنگ را از روی قیطان سرمه ای و از زیر قیطان های پایه رد کرده و از حلقه ایجاد شده در سمت چپ بیرون بیاورید  این شیوه بافت را تا انتهای کار ادامه بدهید و بعد اضافه های قیطان را قیچی کرده و برای محکم شدن کار جای قیچی شده ها را با شعله فندک بسوزانید و به وسیله یک سطح صاف فلزی آنها را صاف کرده و  بچسبانید.

شما  می توانید از هر دو طرف این دستبند زیبا استفاده کنید.