الگوی لباس ساده

در این مدل لباس مقدار پارچه مورد نیاز 130*90 متر می باشد. مطابق اندازه هایی که در الگو ارائه شده الگوی اصلی را رسم کنید(گلبهی رنگ ) این قسمت الگوی بالا تنه پشت میشود برای رسم الگوی جلو روی همون الگوی بالاتنه پشت خطی را از نقطه اتصال A رسم کنید بطوری که وقتی خط پهلویی الگو را امتداد می دهید خط مذکور را قطع کند و نقطه B به دست آید. سپس خط BCرا از پایین امتداد بدهید طوری که فاصله بین نقطه G تا C 90 سانتی متر بشود سپس از نقطه E خطی را به نقطه C رسم کنید تا قسمت مثلثی پایین لباس به دست آید. اکنون نقاط ABCE بعلاوه الگوی آستین می شوند الگوی بالاتنه جلو لباس . الگوی بالاتنه پشت را می توانید روی یک لا پارچه بگذارید یا اینکه الگو را از خط F تا کرده و روی دولای پارچه قرار بدهید. الگوی جلو نیز دو تیکه لازم دارید و روی دولای باز پارچه قرار می گیرد .