ارجاع در اکسل

Loading the player...

در Excel چند روش برای تعیین ارجاع سلول ها وجود دارد که هر یک از این روشها برای کاربردهای مختلفی مناسب است. در این فیلم آموزشی به برخی از مهمترین روشهای ارجاع سلول ها اشاره می کنیم .