فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

فرکانس ماهواره ای شبکه رادیویی

ماهوراه فرکانس SR P
Arab Sat 12302 32000 Horizontal
Iran Sat 11008 3200 Vertical

 

 

 

 

   فرکانس شبکه های رادیویی موج (FM)

شهرستا نها موج رادیو  فرکانس (MHZ)

 

 

 

بندرعباس

میناب

قشم

سیریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM

 

 

 

جوان

87/9

ایران

90/1

ورزش

91/8

استانی

94/2

معارف

96

قرآن

100/2

پیام

104/3

فرهنگ

106/6

سلامت

101/8

اقتصاد

98/6

 

شهرستان

بندرلنگه

 

 

 

 

 

 

 

 

FM

جوان

87/6

ایران

89/9

ورزش

93

استا نی

95

معارف

96/8

قرآن

99/7

پیام

104/6

فرهنگ

105/8

سلامت

102/8

اقتصاد

97/7

 

   فرکانس شبکه های رادیویی موج متوسط (AM)

شهرستان

استانی

سراسری

بندرعباس

میناب

رودان

سیریک

قشم

بندرخمیر

 

 

621 kHz

 

 

1017 kHz

 

 بندرلنگه

 

 

693 kHz

 

 

 

----------------------------------

 

حاجی آباد

 

1359 kHz

 

 

----------------------------------