فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

فرکانس ماهواره ای شبکه رادیویی

ماهوراه فرکانس SR P
Arab Sat 12302 32000 Horizontal
Iran Sat 11008 3200 Vertical

 

 

 

فرکانس های آنالوگ صدای خلیج فارس

موج  FM ردیف 94.2 مگا هرتز
موج AM  ردیف 621  کیلوهرتز

   فرکانس شبکه های رادیویی موج (FM)

شهرستا نها موج رادیو  فرکانس (MHZ)

 

 

 

بندرعباس

میناب

قشم

سیریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM

 

 

 

جوان

87/9

ایران

90/1

ورزش

91/8

استانی

94/2

معارف

96

قرآن

100/2

پیام

104/3

فرهنگ

106/6

سلامت

101/8

اقتصاد

98/6

 

شهرستان

بندرلنگه

 

 

 

 

 

 

 

 

FM

جوان

87/6

ایران

89/9

ورزش

93

استا نی

95

معارف

96/8

قرآن

99/7

پیام

104/6

فرهنگ

105/8

سلامت

102/8

اقتصاد

97/7

 

   فرکانس شبکه های رادیویی موج متوسط (AM)

شهرستان

استانی

سراسری

بندرعباس

میناب

رودان

سیریک

قشم

بندرخمیر

 

 

621 kHz

 

 

1017 kHz

 

 بندرلنگه

 

 

693 kHz

 

 

 

----------------------------------

 

حاجی آباد

 

1359 kHz

 

 

----------------------------------