فرکانس هاي پخش تلویزیون

فرکانس هاي پخش سیما

 

فرکانس دیجیتال

کانال
(UHF-39)  و (UHF-44)

 

فرکانس آنالوگ سیمای خلیج فارس

کانال 55 باند UHF

 

فرکانس ماهواره ای شبکه

ماهواره

فرکانس

Sr

FEC

       arabsat   

12265

30000

3/4

 

 شبكه هاي تلويزیوني

نام شهرستان

نام ایستگاه

شبکه

فرکانس/کانال دریافتی

 

 

 

 

 

 

شهرستان ابوموسی

 

 

 

 

ایستگاه ابوموسی

دیجیتال اول

کانال 58

دیجیتال دوم

کانال63

اول

کانال 54

دوم

کانال 56

سوم

کانال60

استانی

کانال 65

خبر

کانال 67

قرآن

کانال 69

ایستگاه تنب بزرگ

دیجیتال اول

کانال 66

دیجیتال دوم

کانال 68

اول

کانال 62

سوم

کانال 64

 

شهرستان بندرخمیر

 

ایستگاه مخابراتی

دیجیتال اول

کانال 29

دیجیتال دوم

کانال 32

اول

کانال 23

سوم

کانال 36

 

 

شهرستان بستک

 

بستک

دیجیتال اول

کانال 55

دیجیتال دوم

کانال 61

اول

کانال 39

دوم

کانال 45

سوم

کانال 51

استانی

کانال 57

 

 

 

شهرستان جاسک

 

 

 

جاسک

دیجیتال اول

کانال 24

دیجیتال دوم

کانال  29

اول

کانال   64

دوم

کانال   37

سوم

کانال   57

استانی

کانال   47

خبر

کانال   51

شهرستان بندرلنگه

-ایستگاه تلویزیونی

شهید فتوت(جناح)

-ایستگاه تلویزیونی

بندرلنگه

دیجیتال اول

کانال 51 وکانال 25

دیجیتال دوم

کانال   32

سوم

کانال   46

استانی

کانال   36

شهرستان پارسیان

 

ایستگاه رحمان

دیجیتال اول

کانال   62

دیجیتال دوم

کانال   67

اول

کانال   29

دوم

کانال   35

سوم

کانال   41

استانی

کانال   56

شهرستان رودان

ایستگاه سرجوئیه

دیجیتال اول

کانال   42

دیجیتال دوم

کانال   46

 

شهرستان بشاگرد

 

ایستگاه سردشت

دیجیتال اول

کانال    49

دیجیتال دوم

کانال    55

اول

کانال    25

دوم

کانال    28

سوم

کانال    31

استانی

کانال    37

 

ایستگاه گوهران

دیجیتال اول

کانال    33

دیجیتال دوم

کانال    39

اول

کانال    45

دوم

کانال    51

سوم

کانال    57

استانی

کانال    63