جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
لاله های بهشتی 00:10
شب های ایران 00:30
یک مثل یک نمایش 02:05
کنچیل ستاره (تکرار) 03:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:05
سخنرانی 05:20
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
یک نکته از این معنی 06:55
صبح بخیر هرمزگان 07:10
در مسیر قانون 11:25
شاخص 11:30
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:15
راه ولایت 13:50
شور لیوا 16:10
وقتی جوونی 16:30
ورزش هرمزگان 17:20
فردای بهتر 18:02
پسین هرمزگان 18:15
به سوی نور 19:30
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:03
زیرسرگ بالا شهر 20:15
کنچیل ستاره 21:35
گنجینه 22:20
سخنرانی 23:02
چیچیکای بپ گپو 23:30