جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره (تکرار) 03:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:20
سخنرانی 05:20
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
بیست (تکرار) 06:35
یک نکته از این معنی 06:55
صبح بخیر هرمزگان 07:10
مکث 09:02
قندپارسی 09:15
غنچه ها (تکرار) 09:40
کلودنگ عشق 10:15
سایه سار رحمت 11:05
سراب 11:30
نمایش کوتاه 12:05
اخبار استان 12:15
در مسیر قانون 12:25
مسابقه سبک سنگین 13:02
ریحانه 13:15
راه ولایت 13:50
باغ سخن (تکرار) 15:00
اخبار استان 16:00
آهنگ تندرستی (تکرار) 16:12
پسین هرمزگان 16:30
به سوی نور 17:00
ورزش هرمزگان 19:02
به سوی نور 19:30
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:10
زیرسرگ بالا شهر 20:17
شبهای فیروزه ای رادیو قم 21:30
کنچیل ستاره 21:35
شور زندگی 22:20
سخنرانی 23:02