جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استان 00:00
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:10
سازیان 03:00
باغ سخن 03:45
راز و نیاز + اذان 04:00
ترتیل یک حزب قرآن 05:00
بوستان حکمت 05:15
چراغ مطالعه 05:40
دعای عهد 05:50
دریای معرفت 06:15
صبح بالا شهر 06:35
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
برآستان جانان 11:54
شاخص 12:30
مسابقه اوزال 13:05
شنیدنی های تاریخ 13:35
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
اخبار استان 16:00
نغمه ها 16:15
وقتی جوونی 16:20
پسین هرمزگان 18:20
زیر سرگ بالاشهر 20:20
اخبار رادیو ایران 21:00