جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی سرقت در شصت ثانیه 00:00
سریال آسمان من (تکرار) 02:05
مستند آدرنالین (تکرار) 04:15
سخنرانی(تکرار) 04:40
جمع خوانی قرآن کریم 05:25
انیمیشن 06:25
دعای عهد 07:20
ستارگان دنیای فوتبال 07:30
مستند آدرنالین 08:00
اخبار استان(تکرار) 08:45
سخنرانی 11:15
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:50
سینمایی سرقت در شصت ثانیه 12:15
سریال آسمان من 14:45
پرپروک(تکرار) 15:45
اخبار استان 16:45
کارنامه صد 18:15
پزشک شما(تکرار) 19:00
اخبار استان 20:00
مستند نش پیلی 20:15
اخبار استان 23:00
سینمایی سفر سی قدمی 23:15