جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی هواشناس 00:00
سرپناه(زنده) 00:55
جمع خوانی قرآن کریم 04:50
اهل ایمان 06:20
دعای عهد 07:20
ستارگان فوتبال 07:30
میراث 08:05
اخبار استان(تکرار) 08:45
انیمیشن 09:55
سرپناه(زنده) 10:15
اهل ایمان 12:55
سینمایی جنگجوی پیروز (تکرار) 13:00
زنان قصه ما 14:55
اخبار استان 16:45
یادگیری برتر(تکرار) 17:00
سراب 17:30
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 19:25
گوهر دریا 19:35
اخبار استان 20:00
مستند 20:15
در شهر 20:45
زنان قصه ما 21:00
سریال پژمان 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی میلیونر فراری 23:15