جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه تله فیلم فقط 20 00:00
جی بل (تکرار) 00:45
چهار سوی علم 02:30
آب و رنگ 03:40
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:25
جمع خوانی قرآن کریم 04:30
دعای عهد 06:55
گاه گمن(زنده) 07:15
اخبار استان(تکرار) 08:30
کیله (تکرار) 09:00
سرپناه (زنده) 10:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
تله فیلم فقط 20 11:55
ایرانگرد 13:35
پرپروک 15:45
اخبار استان 16:45
برنامه آموزشی کارنامه 100 17:00
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:15
یاد یاران 18:00
آفتاب آدینه(زنده) 18:05
یاد یاران 18:10
سرپناه(تکرار) 18:15
کنکور آسان است 18:40
اخبار استان 20:00
مستند 20:25
شربوک 20:45
سوگ آفتاب 21:00
مجموعه قصه های تبیان 22:00
اخبار استان 23:00
تله فیلم سپید به رنگ مروارید 23:15