جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فوتبال120 00:45
سخنرانی 11:20
تا آسمان(ویژه اذان ظهر) 11:50
سینمایی پول کثیف(تکرار) 12:15
پرپروک(تکرار) 15:45
اخبار استان 16:45
در شهر(تکرار) 17:10
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 17:40
فوتبال120 (تکرار) 19:10
گوهر دریا 19:40
اخبار استان 20:00
صنایع دستی 20:15
شوبندر 21:00
اخبار استان 23:00
سینمایی ارثیه پدربزرگ 23:15