جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مراجع و علما(تکرار) 01:00
سخنرانی(تکرار) 01:30
جهانشهری ها 02:05
دعای ابوحمزه ثمالی 02:35
پزشک شما(زنده) 09:30
سریال مدینه(تکرار) 11:20
سخنرانی 12:00
تا آسمان(ویژه اذان ظهر) 12:35
رمضان در شهرها 13:00
مراجع و علما 14:35
رمضان درهرمزگان(تکرار) 15:10
پرپروک(تکرار) 15:45
اخبار استان 16:45
کیله(زنده) 17:05
گوهر دریا 19:30
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 19:40
اخبار استان 20:00
اثیر 20:15
رمضان در هرمزگان 21:00
سریال مدینه 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی مخترع بازی 23:15