جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی عشق ناب کشاورز 00:00
شوبندر (تکرار) 01:15
سریال خانواده دکتر ماهان (تکرار) 02:00
پزشک شما(تکرار) 02:45
مستند ایران 04:00
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:30
جمع خوانی قرآن کریم 04:40
دعای عهد 07:00
گاه گمن (زنده) 07:15
زیارت جامعه کبیره 07:20
اخبار استان(تکرار) 08:30
پزشک شما(تکرار) 09:00
سرپناه 10:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
سینمایی عشق ناب کشاورز (تکرار) 11:55
شوبندر (تکرار) 13:55
سریال خانواده دکتر ماهان (تکرار) 15:00
پرپروک 15:40
اخبار استان 16:45
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:10
برنامه آموزشی کارنامه 100 17:30
سرپناه (تکرار) 18:10
کنکور آسان است 19:35
اخبار استان 20:00
شربوک 20:45
شوبندر (زنده) 21:00
سریال خانواده دکتر ماهان 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی طعم شیرین خیال 23:20