جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:10
نغمه ها 03:00
نمایش 03:30
باغ سخن 03:51
آفتاب حسن 04:05
قرآن ،اذان و ادعیه 04:35
ترتیل یک حزب قرآن 04:50
راویان عشق 05:15
دریای معرفت 05:25
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:10
قندپارسی 06:30
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:35
کلودنگ عشق 10:15
بیست 11:00
با شما برای شما 11:30
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:20
شهر به شهر 13:05
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
نغمه ها 16:20
وقتی جوونی 17:05
ورزش هرمزگان 17:30
پسین هرمزگان 18:05
پایش 19:20
اذان مغرب 19:45
زیر سرگ بالاشهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:30
نمایش 21:35
نغمه های عاشورایی 22:00
چیچیکا 22:35
شب های محرم 23:00