جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره (تکرار) 03:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:20
سخنرانی 05:20
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
بیست 06:35
یک نکته از این معنی 06:55
صبح بخیر هرمزگان 07:10
کلودنگ عشق 10:15
در گستره قانون 11:15
اخبار استان 12:15
خطبه های نماز جمعه بندرعباس 13:00
راه ولایت 13:50
باغ سخن 15:00
نغمه ها 16:00
اخبار استان 16:00
پسین هرمزگان 16:30
به سوی نور 17:00
فردای بهتر 18:02
ورزش هرمزگان 19:02
به سوی نور 19:30
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:10
زیرسرگ بالا شهر 20:17
کنچیل ستاره 21:35
گنجینه 22:20
نمایش 22:30
سخنرانی 23:02