جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
آوای قشم-1 00:05
اخبار استان 00:15
در مسیر قانون 00:25
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
رادیو ایران 02:30
اخبار رادیو ایران 03:00
اذان - نماز -قرآن- دعای عهد 04:00
سخنرانی 05:15
ورزش باستانی 06:20
ترانه 06:35
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
خبر 90 ثانیه 1 09:00
خونه به خونه 09:12
شاخص(تکرار) 12:30
نمایش و ترانه درخواستی 13:02
فصل ماندگار 13:30
اخبار رادیو ایران 14:00
نمایش کوتاه 14:45
اخبار استان 16:00
خبر90 ثانیه 17:00
مراسم اذان مغرب 18:25
خبر90 ثانیه4 19:00
یک نکته از این معنی 19:05
یک جرعه عاشقی 19:07
صحیفه سجادیه +مراسم اذان مغرب 19:12
صلوات خاصه 20:00
آوای قشم-2 20:03
خبر 90 ثانیه 20:10
اخبار رادیو ایران 21:00
گلپنگ 22:32
دعای فرج 23:55