شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
رادیو ایران 02:30
اخبار رادیو ایران 03:00
اذان - نماز -قرآن- دعای عهد 04:00
سخنرانی 05:15
ورزش باستانی 06:20
کالنگ 06:30
ترانه 06:35
بیست 06:40
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پیام ساحل 08:31
هشت و چهل و پنج 08:45
خبر 90 ثانیه 1 09:00
مکث 09:02
ترانه درخواستی 09:15
غنچه ها 09:45
برآستان جانان+ اذان ظهر 11:16
آوای قشم-1 12:05
اخبار استان 12:15
در مسیر قانون 12:25
سراب 12:30
پیام ساحل + نمایش+ترانه درخواستی 13:02
اخبار رادیو ایران 14:00
نمایش کوتاه 14:45
پیام ساحل 15:02
کالنگ (تکرار) 15:10
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
خبر90 ثانیه 17:00
پسین هرمزگان 17:15
مراسم اذان مغرب 18:25
پیام ساحل 18:50
خبر90 ثانیه4 19:00
یک نکته از این معنی 19:05
یک جرعه عاشقی 19:07
صحیفه سجادیه +مراسم اذان مغرب 19:12
ورزش هرمزکان 19:20
صلوات خاصه 20:00
آوای قشم-2 20:03
خبر 90 ثانیه 20:10
اخبار رادیو ایران 21:00
شب فیروزه ای مرکز قم 21:35